Вступ до оцінки технологій охорони здоров’я: Україна і Світ

Вступ до оцінки технологій охорони здоров’я: Україна і Світ

Вступ до оцінки технологій охорони здоров’я: Україна і Світ

Глобальні виклики такі як старіння населення, збільшення кількості хронічних захворювань та поява нових технологій охорони здоров’я (ТОЗ) призводять до щорічного зростання витрат на охорону здоров’я (ОЗ) в світі, що складає близько 10 % від валового внутрішнього прибутку (ВВП). Водночас зростають бюджетні обмеження, що потребує оптимізації використання державних ресурсів на ОЗ, тобто зосередження уваги на ефективних технологіях і збереження при цьому стимулів для інновацій. Сьогодні виникає розуміння в необхідності більш гнучких та динамічних підходів до прийняття рішень на  основі доказових даних та оцінки технологій охорони здоров’я (англ. health technology assessment, HTA).

В Україні ухвалено Стратегію реалізації державної політики забезпечення населення України лікарськими засобами на період до 2025 р. постановою КМУ № 1022 від 05.12.2018 р. Державна стратегія розроблена на основі рекомендацій ВООЗ та забезпечує гарантування доступності та раціонального використання ефективних та безпечних лікарських засобів (ЛЗ) належної якості. Одним із пріоритетних напрямків окреслено  створення цілісної системи відбору лікарських засобів, що базується на НТА як кращій міжнародній практиці для забезпечення їх економічної доступності та раціонального використання.

За визначенням провідної європейської мережі агентств з НТА   EUnetHTA (англ. European network for Health Technology Assessment), НТА – це міждисциплінарний процес, який узагальнює інформацію про медичні, економічні, соціальні, етичні та правові аспекти щодо використання ТОЗ для послідовного і прозорого процесу прийняття управлінських рішень, враховуючи інтереси пацієнтів та для досягнення найвищої користі для здоров’я.

В міжнародній практиці у контексті технологій розглядають лікарські засоби (ЛЗ), медичні імунобіологічні препарати, медичні вироби, методи хірургічного втручання та діагностики, програми громадського здоров’я, тобто всі заходи, що стосуються лікувального процесу.

У країнах Європейського Союзу (ЄС) застосування НТА забезпечує оцінку додаткової цінності досліджуваної (нової) технології поряд з діючою практикою, а також допомагає перерозподілити фінансування на ефективніші ТОЗ. НТА має на меті надати інформацію для прийняття рішень на основі обґрунтованих даних в контексті політики в ОЗ. Ці рішення є пацієнт-орієнтовані, які спрямовані на досягнення лікування із найкращою ефективністю та оптимального використання фінансових ресурсів.

За розрахунками Комісії з основних лікарських засобів (Lancet commission on essential medicines) для придбання 201 позиції найбільш пріоритетних  ЛЗ (за  МНН) потрібно від 13 до 25 дол. США на душу населення. Розраховано, що фінансування лікарських засобів в Україні за кошти Державного і місцевих бюджетів становить у перерахунку – 10,14 дол. США на душу населення у 2017 році. Це свідчить, що для задоволення попиту бюджет має бути суттєво вищим та ефективно перерозподіленим і використанням інструментів пріоритизації та сучасних методологічних підходів.

Користувачами  НТА в Україні є всі зацікавлені сторони –  управлінці, виконавці звітів з НТА, співробітники фармацевтичних компаній, науковці, клініцисти, провізори, пацієнти.

Комплексний звіт  з ОТОЗ включає такі інформаційні блоки:

  • аналіз рішення проблеми;
  • аналіз клінічної ефективності (КЕ) та безпеки;
  • фармакоекономічний аналіз (ФЕА);
  • аналіз впливу на бюджет системи охорони здоров’я.

На першому етапі оцінки технологій слід провести аналіз рішення проблеми, який є основою для аналізу клінічної ефективності і безпеки, ФЕА та впливу на бюджет.

Європейська мережа агентств з ОТОЗ EUnetHTA розробила Базову модель з НТА (англ. НТА Core Model®), керуючись директивою Європарламенту 2011/24/EU щодо співпраці в сфері ОТОЗ та обміну науково-практичною інформацією між країнами ЄС (версія 3.0).

Базова модель – це система стандартизованої оцінки медичних технологій, яка є методологічною основою створення і підготовки звітів з НТА в розвинених країнах Європи. Базова модель включає структуровані дані, які представлені у 9 основних інформаційних блоках, які подано як приклад у таблиці 1. Таким чином створюється єдина для будь-яких ТОЗ методологія оцінки, яка робить максимально можливим об’єктивне порівняння альтернативних (конкуруючих) технологій за обраними ключовими параметрами.

Таблиця 1. Структура Базової моделі оцінки технологій охорони здоров’я EUnetHTA

Cтруктурні елементи
1. Визначення проблеми та  використання ТОЗ на час дослідження (групи пацієнтів, епідеміологія, доступність, протоколи лікування даного захворювання)
2. Детальний опис і коротка характеристика ТОЗ, що порівнюються
3. Аналіз ефективності
4. Безпека (побічні реакції, токсичність, толерантність, дані фармаконагляду)
5. Фармакоекономічний аналіз
6. Етичні аспекти
7. Організаційні аспекти
8. Соціальні аспекти
9. Правові аспекти

 

Відповідно до нормативно-правового забезпечення в Україні заява до Експертного комітету повинна складатися із вищенаведених інформаційних блоків на основі міжнародної практики та адаптованої для України настанови з НТА.

 

Ореста Піняжко, канд. фарм. наук, старший викладач кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, президент Українського відділу ISPOR, член Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *